1. januar 2016 fusjonerte Høgskolen i Narvik med UiT Norges arktiske universitet.
Fra 7. januar vil du finne studietilbudet på uit.no. Nettstedet hin.no er under avvikling.
De nye campussidene finnes på uit.no/campusoversikt/narvik
>> Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

Bachelor ingeniørfag - Bygg og industri

Ansvarlig institusjon Høgskolen i Narvik

Generell beskrivelse av studiet

Generelt

Studieprogrammet Bygg og Industri består av to studieretninger, Allmenn Bygg og Industriteknikk.    Begge studieretningene fører fram til Bachelor grad innen ingeniørfag.   Studiene er i hht. Nasjonal Rammeplan for ingeniørutdanning og studiene ved Høgskolen i Narvik har rennomè på seg for å holde en høy kvalitet.  Dette skyldes gode lærere og ikke minst tett dialog med næringslivet.

Alle studentene under studieprogrammet Bygg og Industri vil få reelle prosjektoppgaver under hovedprosjektet å arbeide med.  Det etableres prosjektgrupper på 2 eller 3 studenter, som får veiledning fra en bedrift og i fra faglærere ved HiN.

Studiene er et teoretisk studie, men med en praktisk vinkling og tilnærming til stoffet.   Det gjennomføres laboratorieøvinger i moderne lokaler, hvor alle studenter får noe praktisk erfaring i tillegg til teoriundervisningen.

Studenter fra Allmenn Bygg er ettertraktet siden de kan betjene et bredt spekter av arbeidsgivere.  Vanligvis får studentene seg arbeid hos rådgivende ingeniører, hos entreprenørfirma, i kommuner og tekniske etater eller hos større byggherrer.

Studentene fra Industriteknikk har også gått til rådgivende ingeniørfirmaer, til selskaper som arbeider offshore, til oljeselskaper og til større kontraktører.   Studentene får godt betalte jobber og har en solid plattform til å påta seg mange forskjellige arbeidsoppgaver.

 

 

 


Læringsutbytte

Grunnutdanningene i ingeniørfag har som hovedmål å utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn.

Videre skal utdanningene gi innsikt i bruken av forskning og utviklingsarbeid i ingeniørfag og betydningen av forskning og utviklingsarbeid for innovasjon og nyskaping.

Utdanningene skal holde et høyt faglig nivå i internasjonal sammenheng, og de skal imøtekomme samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Utdanningene skal samtidig danne grunnlag for livslang læring i form av etter- og videreutdanning ved universiteter og høgskoler eller i arbeidslivet.

E-postadresse: Postmottak@hin.no

Faglig innhold

Etter endt studium skal kandidatene kunne:

 • anvende kunnskap i matematikk, vitenskap og teknologi
 • identifisere, formulere, planlegge og løse tekniske problemer på en systematisk måte innenfor sitt spesialområde
 • spesifisere krav til løsninger på en systematisk måte
 • planlegge og gjennomføre eksperimenter, samt analysere, tolke og bruke framkomne data
 • konstruere en komponent, et system eller en prosess for å oppnå spesifiserte resultater
 • utnytte moderne verktøy, teknikker og tilegnede ferdigheter i sitt daglige arbeid
 • samarbeide tverrfaglig for å løse kompliserte oppgaver
 • kommunisere effektivt med andre fagområder
 • forstå og praktisere profesjonell og etisk ansvarlighet
 • ta vare på kvalitetsbegrepet i alle sammenhenger
 • kunne delta i innovasjons- og nyskapingsprosesser
 • se teknologiske løsninger i en økonomisk, organisatorisk og miljømessig sammenheng

 

Struktur og organisering

Studiet har et omfang på 180 studiepoeng. Fordelingen av studiepoeng på hovedemnene skal ligge innenfor følgende rammer:

Hovedemne Studiepoeng

Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag 50 - 60
Samfunnsfag                                               15 - 20
Tekniske fag                                               75 - 90
Valgfag                                                       10 - 20
Hovedprosjekt                                             10 - 20
Sum                                                                                      180

Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag skal gi studentene et solid faglig fundament av matematikk og naturvitenskap og danne grunnlaget for livslang læring.

Hovedemnet Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag skal bestå av delemnene:

 • Matematikk og statistikk minst 25 studiepoeng
 • Fysikk                           minst 10 studiepoeng
 • Kjemi og miljø                minst 10 studiepoeng
 • Datateknikk                   minst  5 studiepoeng

 

« Tilbake

Emner

60 år med ingeniørutdanning og 25 år med sivilingeniørutdanningAktivitetskalender

 • Ingen treff


Høgskolen i Narvik | Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik | Tlf.: 76 96 60 00 | Faks: 76 96 68 10
E-post: postmottak@hin.no | Org.nr.: 970921885